Seksi Cadangan Pangan

Pimpinan

Nama Pimpinan
ARMAINI, SP
NIP
19660501 198803 1 005
Pangkat / Golongan
III/d, Penata Tingkat I
Pendidikan Terakhir
S1
Tugas Pokok dan Fungsi
 1. Seksi Cadangan Pangan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang, menganalisis, menentukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan  cadangan pangan.
 2. Seksi Cadangan Pangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 • melaksanaan dan penyusunan rumusan dan pelaksanaan kebijakan cadangan pangan;
 • melaksanaan dan penyusunan bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
 • melaksanaan dan penyusunan bahan koordinasi cadangan pangan;
 • melaksanaan dan penyusunan bahan bimbingan teknis dan pengawasan cadangan pangan;
 • melaksanaan dan penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan cadangan pangan;
 • melaksanaan dan penyusunan penentuan pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Provinsi (pangan pokok dan pangan lokal);
 • melaksanaan dan penyusunan pemanfaatan cadangan pangan Provinsi;
 • pelaksanaan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan
 • pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
 1. Uraian tugas Seksi Cadangan Pangan meliputi:
 • dan menyiapkan bahan rumusan dan melaksanakn kebijakan cadangan pangan;
 • bahan analisis dan pengkajian cadangan pangan;
 • dan menyiapkan bahan koordinasi cadangan pangan;
 • dan meyiapkan bahan bimbingan teknis dan pengawasan cadangan pangan;
 • dan melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang cadangan pangan;
 • pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Provinsi (pangan pokok dan pangan lokal);
 • pemanfaatan cadangan pangan Provinsi;
 • melaksanakan pembinaan Pegawai Aparatur Sipil Negara; dan melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

 

Data Staf
NO. NAMA NIP FOTO